Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) ma budowę bardzo podobną do zwykłego systemu nagłośnieniowego, jednak podobieństwo jest jedynie powierzchowne. Tym, co wyróżnia system DSO, jest cel jego stosowania. Służy on do przekazywania informacji słownych w sytuacji zagrożenia pożarem lub innych sytuacjach nadzwyczajnych wymagających szybkiej ewakuacji dużej liczby osób.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r (w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków ,innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U.. 2010 nr 109 poz.719) system DSO musi spełniać wymagania jak dla urządzeń przeciwpożarowych, określone przez PN-EN 60849 „Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze” i PN-EN 54-16: 2011 „Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych”.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że dostatecznie wczesne przekazanie informacji o zagrożeniu pożarem oraz możliwość precyzyjnego pokierowania akcją ewakuacyjną przyczynia się w sposób zasadniczy do zmniejszenia ilości ofiar spowodowanych pożarem, będąc znacznie skuteczniejszym od tradycyjnych sygnalizatorów alarmowych.

Z tego powodu system DSO musi działać w każdych warunkach, nawet wtedy, gdy pożar już trwa. Narzuca to bardzo wysokie wymagania na instalację kablową, która musi być odporna na wysokie temperatury. Instalację trzeba podzielić na strefy, zgodnie z podziałem obiektu na strefy pożarowe. Linie głośnikowe powinny być zdublowane tak, by awaria w jednej z nich nie powodowała odcięcia komunikacji z daną strefą. Urządzenia wzmacniające także powinny być zdublowane, a ponadto muszą posiadać własne zasilanie rezerwowe, gdyż podczas akcji gaszenia pożaru zasilanie sieciowe budynku zostaje odłączone.

Każdy system DSO jest połączony z centralą alarmową systemu sygnalizacji pożaru, przez co już we wstępnej fazie rozwoju pożaru możliwa jest automatyczna emisja przygotowanych wcześniej komunikatów słownych. W momencie przejęcia dowodzenia akcją ewakuacyjną przez strażaków, możliwe jest użycie mikrofonów i ręczne sterowanie systemem DSO.

Stan techniczny dźwiękowego systemu ostrzegawczego musi być ciągle nadzorowany, zatem wszystkie wchodzące w jego skład urządzenia muszą być wyposażone w automatyczne układy testujące, działające nawet wtedy, gdy system nie jest wykorzystywany. Linie głośnikowe muszą być kontrolowane w sposób ciągły, zaniki zasilania głównego lub rezerwowego muszą być sygnalizowane. Wszystkie urządzenia mikroprocesorowe muszą być wyposażone w układy watchdog, reagujące na zawieszenie się programu. Informacje o jakichkolwiek awariach są automatycznie przekazywane do centrali systemu sygnalizacji pożaru w czasie nie dłuższym niż 100 sekund.

Od 16 czerwca 2005 roku stosowanie systemów DSO w określonych klasach budynków publicznych stało się obowiązkowe.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 27.04.2010 r. dopuszczalne jest stosowanie jedynie tych urządzeń, które uzyskały świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Ponieważ instalacja systemu DSO wymaga znacznych nakładów finansowych i wysiłku organizacyjnego, można go wykorzystać w warunkach braku zagrożenia do emisji komunikatów o dowolnym charakterze – reklamowych, informacyjnych, może także służyć do odtwarzania utworów muzycznych czy audycji radiowych.

Duża złożoność zagadnień, związanych z projektowaniem i instalacją systemów DSO powoduje, że zagadnieniami tymi powinny się zajmować osoby dysponujące odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami a także uprawnieniami, wydawanymi przez jednostki certyfikujące np. CNBOP, IBP NODEX.

Projektując i instalując DSO bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak AMBIENT SYSTEM, BOSCH. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów.

Dostarczamy szczegółową dokumentację techniczną zainstalowanych systemów, co jest niezmiernie istotne w przypadku ich późniejszej konserwacji czy modernizacji.

Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu DSO, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji. Wykonujemy pomiary rozkładu ciśnienia akustycznego oraz zrozumiałości mowy.

Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.

Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi uprawnieniami.

Zapraszamy do współpracy.