Systemy sygnalizacji pożaru SSP

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

System wykrywania i sygnalizacji pożaru (SSP) jest jednym z najważniejszych systemów bezpieczeństwa w dużych budynkach publicznych. Skutki rozwijającego się w sposób niekontrolowany pożaru prowadzą do bardzo poważnych strat materialnych, mogą być także przyczyną utraty zdrowia lub życia znacznej liczby osób.

Zainstalowanie systemu sygnalizacji pożaru w obiektach budowlanych wymienionych w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z 2002 r. i MSWiA z 2010 r. umożliwia spełnienie postawionych tam wymagań technicznych z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, czyli użytkowanie tych obiektów.

Sprzęt stosowany w systemach sygnalizacji pożaru musi uzyskać świadectwo dopuszczenia do stosowania, wydawane przez Instytut Badań Pożarowych NODEX, CNBOP. Musi również posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek urządzeń, nieposiadających stosownych certyfikatów.

Sercem każdego systemu jest centrala sygnalizacji pożaru. Jest to urządzenie mikroprocesorowe, zdolne do przeprowadzenia analizy sytuacji w nadzorowanym obiekcie. W razie wykrycia pożaru wysyła sygnały sterujące, uruchamiające automatyczne urządzenia gaśnicze, klapy oddymiające oraz urządzenia sygnalizacyjne. Zasadą jest przekazywanie sygnału alarmowego do lokalnego oddziału Straży Pożarnej.

Czujki pożarowe służą do wczesnego wykrycia pożaru. Ich rodzaj i rozmieszczenie zależą od rodzaju pomieszczeń i obiektów oraz rodzaju zagrożenia, określanego przez scenariusz pożarowy. Jak widać, zagadnienia związane z projektowaniem i instalacją systemów sygnalizacji pożaru są bardzo złożone. Prac tych mogą się podjąć jedynie osoby o wysokich kwalifikacjach, posiadające odpowiednie uprawnienia.

Projektując i instalując SAP bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak UTC FIRE&SECURITY POLSKA, Edwards, POLON-ALFA, BOSCH, HONEYWELL, KIDDE, SCHRACK-SECONET,. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów.

Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu SSP, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji.

Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.

Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi w branży bezpieczeństwa uprawnieniami.

Zapraszamy do współpracy.