Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązująca w KARO Karlicki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowa 8 05-860 Płochocin, numer KRS: 0000246532 REGON: 140340204, NIP: 1181818867, kapitał zakładowy 50 000 PLN (dalej jako „Administrator”, „Spółka”), email: biuro@karokarlicki.pl, tel.: 22 478 27 88

I.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w Spółce.

II.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe z uwagi na to, że zawarliśmy z Państwem umowę o dostarczaniu towarów lub usług, względnie iż jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami jako nasz partner handlowy lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie. Niektóre procesy przetwarzania są również związane z obowiązkami nałożonymi na nas przez przepisy prawa, jednak przy tych procesach nie wykorzystujemy naszej strony www.

III.

Od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Celem zapewnienia ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą, należy podawać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO (w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł). Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: KARO Karlicki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowa 8 05-860 Płochocin, numer KRS: 0000246532 REGON: 140340204, NIP: 1181818867. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług) – do tego celu służy w szczególności formularz kontaktowy lub formularz zgłoszenia awarii;
  • prowadzenie działań marketingowych;
  • dochodzenie roszczeń;
  • archiwizacja;
  • udzielanie odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową Administratora – do tego celu służy w szczególności formularz kontaktowy;
  • rekrutacja – do tego celu służy w szczególności formularz aplikacyjny;
  • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

IV.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych przez Spółkę będzie:
  • udzielona zgoda;
  • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania poprzez stronę internetową Administratora.

V.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

a) procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora;

b) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;

c) kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;

d) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

VI.

Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

VII.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany

w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 • okres przez jaki są świadczone usługi lub okres przedawnienia roszczeń wynikających z umów;
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 • okres na jaki została udzielona zgoda.

Kierujemy się przy tym zawsze zasadą proporcjonalności i niezbędności.

VIII.

Mają Państwo prawo do:
  • żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
  • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przeniesienia Państwa danych osobowych.

IX.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

X.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

XI.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody może uniemożliwić zawarcie lub wykonanie umowy o dostarczaniu towarów lub usług (w tym np. zgłoszenie awarii) lub umówienie się na spotkanie rekrutacyjne.

XII.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego.

XIII.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kierować na adres e-mail Administratora: biuro@karokarlicki.pl