Serwis

Prowadzimy opiekę serwisową instalacji bezpieczeństwa. Doraźne wizyty serwisantów w momencie awarii nie wystarczą do zapewnienia pełnej sprawności instalacji. Prawidłowe funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa zapewnione jest dopiero przy systematycznych konserwacjach. Warunki realizacji przeglądów są narzucone przez przepisy i zalecenia producentów.

Rekomendacje dotyczące prowadzenia prac konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru (SSP) oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” oraz Polskich Normach. Zgodnie z tymi wytycznymi należy wykonywać przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożaru w sposób zgodny z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Przepisy nakazują, by system był regularnie przeglądany i poddawany obsłudze technicznej, w tym celu natychmiast po zakończeniu montażu powinna być zawarta umowa na konserwację systemu, niezależnie czy obiekt jest użytkowany, czy nie. Zapisy zawarte w załączniku do specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 dopuszczają sprawdzenie kolejnych 25% ilości czujek przy wykonywaniu kontroli kwartalnej systemu sygnalizacji pożaru. Zalecania w zakresie konserwacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) określa Polska Norma PN-EN 60849. Wg postanowień tej normy zaleca się żeby każdego roku kompetentna, odpowiednio przeszkolona osoba przeprowadzała co najmniej dwie planowane inspekcje dotyczące konserwacji.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w branży zabezpieczeń zapewniamy pełny i fachowy serwis zamontowanych instalacji. Opiekujemy się również systemami wykonanymi przez innych instalatorów.

Świadczymy usługi w zakresie konserwacji instalacji i systemów bezpieczeństwa, których realizacja wiąże się z dostępem do informacji niejawnych .

Nasi pracownicy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą Poufne, Tajne.

TAK pracuje nasz serwis

    KARO's car       CEL I ZAKRES

Celem jest przedstawienie procesu naprawy awarii i uruchomienie systemów bezpieczeństwa:

 • Uruchomienie systemu po awarii,
 • Szybka i skuteczna naprawa.

Zakres obejmuje systemy:

 

OPIS POSTĘPOWANIA

Zgłoszenie Klienta i rozpoznanie problemu
 • Klient zgłasza awarie do Kierownika Serwisu/Biura Firmy lub do Technika Serwisu/Serwisanta bezpośrednio.
 • Klient jest zobowiązany do potwierdzenia mailem zgłoszenia, najpóźniej do dnia następnego.
 • Technik Serwisu/Serwisant powiadamia Kierownika Serwisu o zgłoszeniu i ustala tryb działania.
 • Kierownik Serwisu ocenia zgłoszenie i podejmuje decyzje o podjęciu prac. Jeśli to konieczne, ustala z Klientem szczegóły i wyznacza Zespół Serwisowy do realizacji, korzystając z grafiku dyżurów serwisowych.
 • Kierownik Serwisu / Serwisant telefonicznie potwierdza przyjęcie zgłoszenia, ustala szczegóły awarii (rozpoznanie problemu, potrzebny materiał itd.) Ustala termin dojazdu do obiektu Zespołu Serwisowego, terminy zgodne z umowami (np. 4 godz. dla instalacji ppoż. od zgłoszenia).
 • W zależności od potrzeb Zespół Serwisowy pobiera materiał, sprzęt , dokumentację z Biura.
Wizyta na obiekcie i określenie sposobu naprawy DZIAŁANIA WSTĘPNE: Zespół Serwisowy powinien dokonać oceny ryzyka wynikającego z prac związanych z usunięciem awarii dla bieżącej pracy obiektu.

Jeśli takie ryzyko występuje, konieczna jest zgoda osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie obiektu na wykonywanie prac.

Przed przystąpieniem do pracy serwisu konieczne jest poinformowanie zewnętrznych służb monitorujących stany alarmowe w obiekcie np. straż pożarna, stację monitorowania alarmów, dozór energetyczny – o prowadzonych pracach.

Właściwa służba na czas prac blokuje sygnał alarmowy. ROZPOZNANIE AWARII:

Dla skutecznego usunięcia awarii istotne jest określenie i usunięcie przyczyny awarii.

Rodzaje przyczyn:

 • Oczywiste zużycie sprzętu ( starzenie się, terminy ważności itp.)
 • Określona i widoczna (np. ktoś coś urwał, ukradł)
 • Nieokreślona podczas przeglądu (trudna do stwierdzenia) występująca czasowo.

Dla określenia przyczyn można wykorzystać narzędzia jakościowe dla działań korygujących, szczególnie, jeśli awaria/wada się powtarza.

INFORMOWANIE KLIENTA:

W przypadku niemożliwości natychmiastowego przywrócenia sprawności systemu, konieczne jest sporządzenie notatki dla administratora obiektu, z wyszczególnieniem:

 • czy ma to wpływ na funkcjonowanie obiektu,
 • określeniem zakresu / obszaru awarii np. pomieszczenie, kondygnacja, unieruchomienie sekcji instalacji,
 • prognozowanego terminu usunięcia awarii, określenie kosztów usługi z terminem przygotowania oferty
 • określeniem osoby ze strony użytkownika do nadzoru nad procedurą usuwania awarii.

Notatkę należy potwierdzić czytelnymi podpisami Serwisantów i Klienta.

ZAKUP CZĘŚCI:
 • raport Technika Serwisu/Serwisanta i uzgodnienie potrzeb zakupu,
 • przygotowanie specyfikacji sprzętowej dla Specjalisty ds. Kosztorysowania
 • przygotowanie i wysłanie oferty przez Kierownika Serwisu i jej akceptacja przez Klienta
 • zamówienie części przez Specjalistę ds. Zakupów w uzgodnieniu z Kierownikiem Serwisu
 • potwierdzenie terminów przez dostawców
 • ustalenie z Klientem nowych terminów wykonania naprawy lub usunięcia awarii.

PRZEPROWADZENIE NAPRAWY

Tymczasowe przywrócenie funkcji systemu do czasu pełnej naprawy

Jeśli nie można przywrócić funkcji systemu, do czasu zakupu części i sprzętu, można zainstalować urządzenia zastępcze będące w dyspozycji serwisu:

 • kamery, rejestrator cyfrowy, monitor,
 • czujki, sygnalizatory,
 • komputer PC, drukarka,
 • inne.
Usuniecie awarii Zespół Serwisowy:
 • usuwa awarię i – o ile jest określona – również jej przyczynę,
 • wykonuje naprawę i testy systemów, potwierdzone wydrukami wyników z bazy danych systemu,
 • dokonuje zapisów na Karcie potwierdzenia wykonania usługi.
 • przekazuje propozycje korekty dokumentacji technicznej do Kierownika Serwisu, a następnie do Projektanta (aktualizacja stanu), jeśli nastąpiły zmiany w instalacji (np. wymiana na nowy typ sprzętu itp.) oraz aktualizuje Protokół / Sprawozdanie na potrzeby prac konserwacyjnych.
Walidacja procesu naprawy awarii

Walidację przeprowadza się w celu spełnienia wymagań dla instalacji w rzeczywistych warunkach pracy. Dla napraw serwisowych walidacja obejmuje:

 • określenie kryteriów przeglądu i testów dla każdej instalacji,
 • dobranie kwalifikacji personelu do wykonywanych prac,
 • stosowanie odpowiednich urządzeń do wykonywanych instalacji stosownie do wymagań,
 • stosowanie szczegółowych instrukcji postępowania dla poszczególnych systemów.

Walidację przeprowadza się przed przekazaniem wyrobu do klienta, czyli przy wykonywaniu testów po naprawie.

Walidacja ta jest potwierdzana zapisami w Karcie Potwierdzenia Wykonania Usługi. Potwierdzenie stanowi data i podpis wykonującego próby.

Zabezpieczanie wyrobu

W trakcie postępowania z wyrobem (częściami składowymi systemów) zapewnia się jego właściwe oznaczenie, zabezpieczenie i ochronę w trakcie przechowywania, transportu oraz montażu.

Szczególny sposób postępowania wymagany jest dla czujek izotopowych dymu.

  Obsługa Klienta po naprawie awarii
 • Za wykonaną usługę wystawiana jest faktura VAT do której dołączamy skan/kopię Karty Wykonania Usługi.
 • Na wymieniony sprzęt udziela się gwarancji zgodnie z umową lub zgodnie z warunkami dostawy dystrybutora. Na usługę udziela się gwarancji 12 m-cy.